Zapach natury w Twoim domu.

 
 
 
 
Koszyk jest pusty...
 


Podaj nam sw鎩 adres e-mail


 

 

Regulamin

 Sklep internetowy Aromatyczneswiece.pl, dzia豉j帷y pod http://www.aromatyczneswiece.pl  oraz http://www.aromatyczne-swiece.pl, prowadzony jest przez Aldo Dorota Sarlej, z siedzib przy ul. Spó責zielców 57, 34-200 Sucha Beskidzka,  NIP 552-128-79-00, REGON 122928970, W豉軼icielami sklepu jest Dorota Sarlej wpisane do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej). Telefon kontaktowy: 797 230 709, od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach od 9.00 do 17.00, mail: biuro@aromatyczneswiece.pl.

SΜWNICZEK
Sklep
- prowadzony przez spó趾 cywiln Aldo, sklep internetowy dzia豉j帷y pod adresem: http://www.aromatyczneswiece.pl  oraz http://www.aromatyczne-swiece.pl, sprzedaj帷y towary za po鈔ednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedzia趾u do pi徠ku, z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sklep skompletuje zamówienie i przeka瞠 je przewo幡ikowi realizuj帷emu wybran przez Klienta form dostawy;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj帷a osobowo軼i prawnej dokonuj帷a zakupów w Sklepie, posiadaj帷a konto klienta;
Konto Klienta - baza zawieraj帷a dane Klienta s逝膨ce do realizacji sk豉danych zamówie, histori zamówie, preferencje klienta dotycz帷e wybranych funkcjonalno軼i sklepu, dane dotycz帷e wp豉t i nadp豉t z tytu逝 zamówie;
Przelew tradycyjny - p豉tno嗆 wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - p豉tno嗆 wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za po鈔ednictwem systemów p豉tno軼i on-line;.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIE

1.       Sklep prowadzi sprzeda towarów za po鈔ednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.aromatyczneswiece.pl. Wszystkie produkty oferowane w sklepie sa farycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta造 legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.       Klientem Sklepu mo瞠 by osoba fizyczna posiadaj帷a pe軟 lub ograniczon zdolno嗆 do czynno軼i prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj帷a osobowo軼i prawnej.

3.       Zamówienia od Klientów s przyjmowane przez strony internetowe http://www.aromatyczneswiece.pl  oraz http://www.aromatyczne-swiece.pl  7 dni w tygodniu i 24 godziny na dob.

4.       Do dokonywania zakupów w Sklepie niezb璠ne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby za這篡 konto Klienta nale篡 uruchomi stron internetow: http://www.aromatyczneswiece.pl  oraz http://www.aromatyczne-swiece.pl  i wype軟i formularz, w tym poda adres email, okre郵i has這 do konta i zaakceptowa regulamin.

5.       Klient, przesy豉j帷 do Sklepu zamówienie, sk豉da ofert zawarcia umowy sprzeda篡 zamawianych towarów ze Sklepem. Wys豉ne przez Sklep potwierdzenie przyj璚ia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi o鈍iadczenie o przyj璚iu oferty, o której mowa powy瞠j. W przypadku zamówie z form p豉tno軼i "przy odbiorze" sk豉danych z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z pro軸 o potwierdzenie z這穎nego zamówienia. Sklep ma prawo zwróci si do Klienta z pro軸 o potwierdzenie zamówienia równie w przypadku innych zamówie.

6.       W celu z這瞠nia zamówienia Klient zobowi您any jest dokona:

a.       wyboru zamawianych towarów,

b.       wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma by wystawiona faktura (mog to by ró積e adresy),

c.        wyboru sposobu p豉tno軼i.

7.       Maksymalna liczba identycznych towarów obj皻ych jednym zamówieniem nie mo瞠 przekracza 10 sztuk.

8.       W przypadku niedost瘼no軼i towarów obj皻ych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku mo磧iwo軼i realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpó幡iej w terminie 30 (trzydziestu) dni licz帷 od daty zawarcia umowy i zwróci wp豉cone pieni康ze. Powiadomienie zostanie wys豉ne na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

9.       W przypadku niedost瘼no軼i cz窷ci towarów obj皻ych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemo磧iwiaj帷ych realizacj zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opó幡ienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzj o sposobie jego realizacji. Klient ma nast瘼uj帷e mo磧iwo軼i:

a.       cz窷ciowa realizacja - wybór przez Klienta tej mo磧iwo軼i powoduje zrealizowanie zamówienia dotycz帷ego wy陰cznie dost瘼nych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowi您ku realizacji zamówienia na towary niedost瘼ne,

b.       anulowanie ca這軼i zamówienia - wybór przez Klienta tej mo磧iwo軼i powoduje zwolnienie Sklepu z obowi您ku realizacji zamówienia.

10.    Je郵i Klient dokona zap豉ty za towar - Sklep zwróci nale積o嗆 maksymalnie w ci庵u 7 dni roboczych.

11.    Do sprzeda篡 promocyjnej oraz wyprzeda篡 przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówie nast瘼uje wed逝g kolejno軼i wp造wania potwierdzonych zamówie, a do wyczerpania si zapasów obj皻ych t form sprzeda篡 w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1.       Klient mo瞠 dokonywa zmian w zamówieniu lub je anulowa do momentu przekazania zamówienia do wysy趾i. Wprowadzanie zmian mo磧iwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub za po鈔ednictwem e-maila na adres sklepu.

2.       Modyfikacje dotycz帷e: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawieraj帷e polecenia zwrotu nale積o軼i b璠 przyjmowane poprzez formularz kontaktu i  zalogowaniu si na konto Klienta.

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a.          podawane s w z這tych polskich,

b.          zawieraj podatek VAT,

c.          nie zawieraj informacji dotycz帷ych kosztów dostawy.

 1. Cena podana przy ka盥ym towarze jest wi捫帷a w chwili z這瞠nia przez Klienta zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzeda篡 i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powy窺ze nie ma wp造wu na ceny towarów w zamówieniach z這穎nych przed dat wej軼ia w 篡cie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzeda篡.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegaj 陰czeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Dostawa towaru odbywa si w wybrany przez Klienta i okre郵ony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawieraj帷a informacje o kosztach dostawy dost瘼na jest w zak豉dce „wysy趾a”.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, termin wysy趾i paczki potwierdzony jest e-mailem.
 2. Na terytorium Polski zamówienie mo瞠 by dostarczone, wed逝g wyboru Klienta: za po鈔ednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Sprawdzenie stanu przesy趾i i okre郵enie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecno軼i kuriera lub pracownika poczty, w tym sporz康zenie protoko逝 szkody, u豉twi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

FORMA PxTNO列I / ROZPOCZ犴IE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient mo瞠 wybra nast瘼uj帷e formy p豉tno軼i za zamówione towary z dostaw na terytorium Polski:

  a.          p豉tno嗆 przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna si po zako鎍zeniu procesu sk豉dania zamówienia,

  b.        przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta p豉tnicza w jednym z systemów p豉tno軼i elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku p豉tno軼i kart p豉tnicz nale積o嗆 pobierana jest        w      chwili wystawienia faktury, w wyj徠kowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówie o czasie realizacji d逝窺zym ni 24 dni, karta obci捫ana jest 24 dnia od z這瞠nia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna si po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora p豉tno軼i, w przypadku przelewu bankowego - po wp造ni璚iu wp豉ty na konto Sklepu.
 2. Rozliczenia transakcji kart kredytow i e-przelewem przeprowadzane s za po鈔ednictwem Dotpay.pl.

 

REKLAMCJE

 1. Je瞠li otrzymany towar jest wadliwy, Klient mo瞠 skorzysta, wed逝g swojego wyboru, z uprawnie przys逝guj帷ych mu od sprzedawcy z tytu逝 niezgodno軼i towaru z umow.
 1. W przypadku stwierdzenia niezgodno軼i towaru z umow Klientowi przys逝guje prawo do z這瞠nia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przys逝guje w ci庵u 2 (dwóch) lat od daty dor璚zenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodno軼i w ci庵u 2 (dwóch) miesi璚y od jej wykrycia.
  W takim przypadku Klient powinien odes豉 towar przesy趾 pocztow ekonomiczn na adres firmy:
  Sklep Aromatyczneswiece.pl
  ul. Spó責zielców 57; 34-200 Sucha Beskidzka
  Do odsy豉nego towaru nale篡 do陰czy dowód zakupu z opisem reklamacji.
 2. Sklep, niezw這cznie jednak najpó幡iej w ci庵u 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesy趾i z reklamowanym towarem, ustosunkuje si do z這穎nej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym post瘼owaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pe軟owarto軼iowy. Koszty zwi您ane z odes豉niem towaru reklamowanego Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

PRAWO ODST·IENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustaw z 30 maja 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny" Klient b璠帷y osob fizyczn, dokonuj帷y zakupu w celu niezwi您anym z dzia豉lno軼i zawodow lub gospodarcz, mo瞠 odst徙i od umowy bez podania przyczyny w ci庵u 30 dni od daty odebrania przesy趾i. Klient powinien z這篡 o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy oraz dokona zwrotu towaru do Sklepu.Klient mo瞠 skorzysta z wzoru formularza odst徙ienia od umowy, który mo瞠 wydrukowa i wype軟i. Jednak nie jest to obowi您kowe. Klient mo瞠 równie wype軟i online i przes豉 formularz odst徙ienia od umowy. Je瞠li Klient skorzysta z tej mo磧iwo軼i, Klientowi zostanie niezw這cznie przes豉ne potwierdzenie otrzymania informacji o odst徙ieniu od umowy poczt elektroniczn. Klient mo瞠 tak瞠 przes豉 jakiekolwiek inne jednoznaczne o鈍iadczenie drog elektroniczn.
 2. Je郵i klient odst瘼uje od umowy, sklep ma obowi您ek zwróci kupuj帷emu wszystkie dokonane przez niego p豉tno軼i, tj. cen towaru oraz koszty wysy趾i do klienta. /Zgodnie z obowi您uj帷 interpretacj Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedaj帷y zobowi您any jest zwróci ca這嗆 kosztów poniesionych przez kupuj帷ego w zwi您ku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysy趾i DO klienta - koszty przesy趾i zwrotnej ponosi kupuj帷y)/.

 3. Aby zachowa termin do odst徙ienia od umowy, wystarczy, aby Klient wys豉 informacj dotycz帷 wykonania przys逝guj帷ego Klientowi prawa odst徙ienia od umowy przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy.
 4.  Zwracany towar nale篡 odes豉 najpó幡iej w ci庵u 30 dni od odst徙ienia od umowy wraz z o鈍iadczeniem o zwrocie (wzór o鈍iadczenia na odwrocie faktury) na adres:
  Sklep Aromatyczneswiece.pl,
  ul. Spó責zielców 57; 34-200 Sucha Beskidzka
  Sklep dokonuje zwrotu nale積o軼i za zwrócony towar w ci庵u 7 (siedmiu) dni roboczych.

ZWROT NALE烤O列I KLIENTÓW

 1. W przypadku zaistnienia okoliczno軼i zobowi您uj帷ych Sklep do zwrotu nale積o軼i wp豉conych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten nast瘼uje maksymalnie w ci庵u 7 dni roboczych.
 2. Je瞠li Klient dokona p豉tno軼i kart p豉tnicz lub przelewem elektronicznym zwrot nale積o軼i nast瘼uje na kart kredytow lub rachunek bankowy, z którego nast徙i豉 p豉tno嗆.
 3. W przypadku powstania nadp豉t na koncie Klienta sklep dokonuje zwrotu na konto wskazane przez klienta lub nadp豉ta mo瞠 by wykorzystana na zakupy w Sklepie.

DANE OSOBOWE

 1. Sk豉daj帷 zamówienie w Sklepie, Klient wyra瘸 zgod na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Aldo Dorota Sarlej oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemo磧iwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialno嗆 za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe s chronione zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z pó幡. zm.) w sposób uniemo磧iwiaj帷y dost瘼 do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyra瞠nia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe b璠 przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i us逝gach dost瘼nych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu maja prawo wgl康u do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz 膨dania usuni璚ia. Ochrona danych osobowych.

POSTANOWIENIA KO哸OWE

 1. Umowa sprzeda篡 zawierana jest mi璠zy Klientem a Aldo Dorota Sarlej.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, 瞠 towary s dost瘼ne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Ewentualne spory pomi璠zy Klientem a Sklepem, zostan poddane rozstrzygni璚iu s康u w豉軼iwego zgodnie z Kodeksem post瘼owania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z pó幡. zm.)
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególno軼i Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z pó幡. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z pó幡. zm.).
 5. Niniejszy Regulamin obowi您uje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

  
 
     
   KONTAKT    ZAM紟IENIA    PxTNO列I